آنتی اسکالانت ها و مواد شوینده ممبرین های NF و RO

آنتی اسکالانت های Dequest به منظور کنترل موثر تشکیل رسوب بر روی ممبرین های RO مورد استفاده قرار می گیرند. تمامی محصولات Dequest SPE برای سیستم های RO دارای گواهینامه استاندارد 60 ANSI/NSF برای تولید آب آشامیدنی هستند.

از شوینده های Dequest جهت برطرف کردن مشکلات ناشی از گرفتگی و رسوب گذاری ممبرین ها استفاده می شود. نرم افزار تحت وب CoRoLa-T این امکان را به طراحان و کاربران می دهد تا متناسب با سیستم RO میزان و نوع آنتی اسکالانت مصرفی را تعیین کنند. به طور کلی میزان تزریق انواع مواد ضد رسوب آب بستگی به پارامترهایی همچون آنالیز آب، میزان دبی، دما pH میزان ریکاوری سیستم، منبع آب، نوع ممبرین و نحوه آرایش ممبرین ها دارد.

Anti Skalant of Dequest to effectively control scale formation on the RO membranes are used. All products Dequest SPE RO systems certified to the standard 60 ANSI / NSF for the production of drinking water. Dequest of detergent to remove the problems caused by membrane fouling and scaling is used. CoRoLa-T web software enables designers and users to suit the RO system used to determine the amount and type of anti skalant. Generally, the amount of water injected anti-fouling materials depends on parameters such as water analysis, flow rate, temperature and pH of the recovery system, water supply, membrane type and arrangement of the membrane.

Water treatment equipment, water purification filter replacement parts for water purification, water analysis, anti Askalant, injection of anti-fouling materials, membrane deposition, recovery, system, systems, RO, the membrane of the RO, the type of anti Askalant Ha, membrane, the membrane