انواع شیربرقی در دستگاههای تصفیه آب

شیر برقی 4/1 اینچ QC یا دنده ای 24 VDC ( Solenoid Valve )

وظیفه این قطعه قطع آب ورودی به دستگاه در هنگامی است که پمپ دستگاه به هر دلیلی خاموش باشد. در غیاب شیر برقی در صورتی که به هر دلیلی پمپ دستگاه خاموش شود، آب فشار لازم جهت عبور از ممبرین ( شماره 9 ) را ندارد. در این صورت آب از شیر ورودی وارد دستگاه شده و از خروجی فاضلاب ممبرین ( شماره 19 ) خارج شده از محدود کننده جریان فاضلاب ( شماره 20 ) عبور کرده وارد مجرای فاضلاب خواهد شد. بدین ترتیب باعث هدر رفت آب می شود. لذا جهت جلوگیری از بروز این مسئله شیر برقی در مدار قرار گرفته است.

شیر های برقی بطور کلی به دو دسته عمده تقسیم می شوند:

1 – شیر برقی های NO ( Normally Open )

این شیر ها در حالت معمولی ( بدون برق ) باز هستند و به محض رسیدن جریان الکتریسیته به آنها ، بسته می شوند و جلوی عبور مایع را می گیرند.

2- شیر برقی های NC (Close ( Normally

این شیر ها در حالت معمولی ( بدون برق ) بسته هستند و به محض رسیدن جریان الکتریسیته به آنها، بازشده و اجازه عبور مایع را می دهند.

شیر برقی مورد بحث در این مرحله، از نوع NC است. بنابراین مادامی که جریان الکتریسیته در مدار برقرار باشد، راه عبور آب باز است و به محض قطع جریان الکتریسیته به هر دلیل، آب از این شیر عبور نخواهد کرد. چنان چه گفته شد هنگامی که پمپ خاموش است آب توسط فیلتر ممبرین تصفیه نمی شود. زمانی که مخزن ذخیره ( شماره 17 ) پر شده و شیر مصرف ( شماره 15 ) هم بسته است سویچ قطع فشار بالا ( شماره 11 ) باعث قطع شدن جریان برق و خاموش شدن پمپ می شود. در این حالت و یا هر دلیل دیگری که پمپ خاموش باشد و قرار است تصفیه ای صورت نگیرد جهت جلوگیری از هدر رفت آب، برق شیر برقی هم قطع شده و جلوی عبور آب را می گیرد.

ورودی و خروجی این شیر QC یا دنده ای 4/1 اینچ است. در شیر برقی های دنده ای دو عدد زانویی یا اتصال یک سر QC یا مهره ای 4/1 یک سر دنده 4/1 به ورودی و خروجی آن متصل است که شلنگ های آب ورودی و خروجی از شیر به آنها وصل شده اند. آب خروجی از شیر برقی توسط شلنگ به ورودی پمپ هدایت می شود. و در شیرهایی که ورودی و خروجی آنها QC است شلنگ های ورودی و خروجی مستقیما به شیر، بدون اتصالات اضافه نصب می شوند. محل اتصالات رزوه ای به وسیله نوار تفلون آب بندی شده است. شیر برقی توسط دو رشته سیم به سیمهای ورودی پمپ متصل شده است. جهت جریان ورودی و خروجی آب روی شیر بصورت یک فلش نشان داده شده است.

نکات و اشکالات احتمالی

شیرهای برقی NC ممکن است دچار دو اشکال عمده شوند. در هنگام برقراری جریان الکتریسیته و روشن بودن پمپ، اجازه عبور آب را نمی دهند و یا در هنگام قطع جریان الکتریسیته و خاموش بودن پمپ اجازه عبور آب را می دهند ( در حالت دوم آب یکسره وارد فافضلاب شده و هدر می رود )

روش تست :

الف ) دو شاخه ترانس دستگاه را از برق بکشید. شیلنگ خروجی شیر برقی را از ورودی پمپ خارج کنید. اگر جریان آب برقرار است، شیر برقی معیوب است و می بایست تعویض شود. اما اگر جریان آب قطع شده است به مرحله ( ب ) بروید.

ب ) دو شاخه را مجددا به برق متصل کنید، در این حالت می بایست جریان آب برقرار شود، در غیر این صورت نیز شیر برقی معیوب است.

نکته:

هنگام تعویض شیر برقی به جهت فلش روی شیر که نشان دهنده جهت جریان آب است دقت کنید.

جابجایی سیم های شیر برقی تاثیری در کارکرد شیر ندارد.

در صورتی که از  اتصالات شیر برقی آب نشت می کند، می بایست محل رزوه ها را با نوار تفلون آب بندی کنید.

Duty cut this piece of water entering the device when the pump is off for any reason. In the absence of SOL if for any reason the pump is switched off, the water pressure to pass through the membrane (9) does not. The water inlet valve is inserted in the membrane of waste output (No. 19) out of the drain current limiting (No. 20) will be passed into the sewers. Thus causing the loss of water. So, to prevent this issue solenoid circuit is located.

Solenoid valves are generally divided into two major categories:

1 – solenoid valve in NO (Normally Open)

This valve is in normal mode (without electricity) are open to the flow of electricity to their arrival, they are close and impedes liquid.

2 Solenoid Valve for NC (Close (Normally

This valve is in normal mode (without electricity) are closed and the flow of electricity to their arrival, open and allow fluid to pass through.

Solenoid discussed in this phase of the NC. So long as the electric current in a circuit is established, start and stop as soon as electrical current is passed through water for any reason, the water will flow through the valve. As noted above, when the pump is off the water by membrane filter does not filter. When the storage tank (No. 17) filled with milk (No. 15), the high pressure cutoff switch is closed (No. 11) have disrupted power supply and turn off the pump..

Inlet and outlet of the valve gear QC or 1.4 inches.. The drain solenoid driven by a hose to the pump inlet. And the inlet and outlet valves of the incoming and outgoing QC hose directly to the valve, no additional connections are installed. Threaded joints are sealed with Teflon tape. Solenoid pump inlet is connected by two wires to the wires. For the inlet and outlet water valve has been shown as an arrow.

Issues and potential problems

NC solenoid valves may have two major drawbacks.
Test methods:

A) The transformer plugs unplug the device. Remove the pump inlet hose from the solenoid valve outlet. If the water flow is established, the solenoid valve is defective and must be replaced. But if the water flow is interrupted in step (b) to go.

B) Connect the power plug again, in this case, the water flow must be established, otherwise the solenoid valve is faulty.

Note:

When switching solenoid valve to the direction of the arrow indicating the direction of water flow carefully.

Wire displacement solenoid valve does not function.

If the solenoid valve fitting collar, you should look at the threads with Teflon tape for sealing.

A solenoid types of water purification systems

Brqy, valve fitting valve types Brqy, switching valve plug Brqy, Trans, Solenoid Valve Myvb, 1.4 Aynch, Ay, gear solenoid valve solenoid valves Brqy, NC, Brqy, valve outlet hose nut / 4 1, pump Sets

مطالب مرتبط