ممبرینهای پوشش دار دارای چه ویژگیهایی هستند

ممبرین‌های پوشش‌دار از نظر بار سطحی (قابلیت zeta) و هیدروفوبیسیتی (زاویه‌ی اتصال) طبقه‌بندی می‌شوند. این ممبرین‌ها دارای بار منفی بسیار کم‌تری نسبت به ممبرین‌های معمولی بدون پوشش هستند، امّا زاویه‌ی اتصال در ممبرین‌های پوشش‌دار تقریباً برابر با ممبرین‌های معمولی است. با استفاده از ترکیبات پوششی مختلف، بار سطحی ممبرین کنترل می‌شود. ممبرین‌هایی که دارای بار سطحی متفاوت هستند با مواد رنگی کاتیونی مانند متیلن‌بلو رنگ می‌شوند.

شدت رنگ‌شدن به اندازه‌ی بار منفی موجود در سطح ممبرین، به‌طور خطی بستگی دارد. ممبرین‌های معمولی بدون پوشش بسیار بیش‌تر رنگین می‌شوند زیرا دارای بار منفی بیش‌تری هستند. جرم گرفتگی ممبرین با مواد فعال سطحی کاتیونی نیز به‌طور خطی به مقدار بار منفی موجود در سطح ممبرین بستگی دارد. جرم گرفتگی ممبرین توسط  مواد فعال سطحی غیر یونی و اسید هومیک، به فعل و انفعال متقابل هیدروفوبیک (آب‌دوستی) بین رسوب‌گذارها و ممبرین‌ها ارتباط دارد. جرم‌گرفتگی ممبرین با شیر خشک نشان دهنده‌ی ترکیبی از اثرات مختلف مانند اثر هیدروفوبیک (آب‌دوستی)، اثر بار الکتریکی و برخی از رسوبات کلوئیدی می‌باشد.

در آزمایشی بر روی المان‌های 8040 انجام شد و در آن فاضلاب صنعتی شرکت هیوندایی موتور، در طی مدت 40 روز به‌عنوان خوراک مورد استفاده قرار گرفت، ممبرین‌های مقاوم در برابر جرم گرفتگی مقدار نفوذ بسیار بالاتری نسبت به ممبرین‌های معمولی نشان دادند. هم‌چنین ممبرین‌های مقاوم در برابر جرم گرفتگی در مورد تصفیه‌ی پساب شرکت سامسونگ الکتریک، در حدود پنج ماه با موفقیت به‌کار گرفته شدند.

Mmbrynhay coated the surface charge (potential zeta) and hydrophobicity (connection point) are classified. This membrane has a negative charge much less than the typical Mmbrynhay are bare, but the point of connection of the coated Mmbrynhay Mmbrynhay nearly normal. Using the coating composition, the membrane surface charge is controlled. Mmbrynhayy with different surface charge and cationic dyes such as Mtylnblv highlighted. Rngshdn to measure the intensity of the negative charge on the surface of the membrane, are linearly dependent. Mmbrynhay conventional uncoated much more colorful because they are more negatively charged. Cationic surfactants in membrane fouling also depends linearly on the amount of negative charge on the surface of the membrane. Membrane fouling by non-ionic surfactants and humic acid, the interaction between the hydrophobic (hydrophilic) between precipitation and membrane associated. Jrmgrftgy membrane formula represents the combination of various effects, such as hydrophobic (hydrophilic), the effect is electric charge and some colloidal sediments.

In 8040 an experiment was performed on the elements of the industrial wastewater Hyundai Motor Company, during a period of 40 days was used as feed, fouling resistant Mmbrynhay penetration was much higher than the typical Mmbrynhay. Mmbrynhay also resistant to fouling in wastewater treatment, Samsung Electric, about five months were successfully employed.

مطالب مرتبط