مدل‌های انتقال و پلیمرهای اساسی ممبرین ها

ممبرین ها

برای فهمیدن عملیات بهره‌برداری از یک سیستم RO ، داشتن شناختی بنیادی از مدل‌های تئوری گوناگون جهت توضیح در مورد حرکت مواد حل‌شده و آب از میان یک غشاء‌RO  ضروری است. به‌وسیله‌ی درک چگونگی انتقال مواد حل شده و آب از میان ممبرین ، اصلاحات مناسبی برای پلیمرهای ممبرین جهت بهبود عملکرد ( شدت نفوذ و مقدار دفع ) ، می‌تواند صورت پذیرد.

این بخش شامل توسعه‌ی مدل‌های انتقال می‌باشد. همچنین پلیمرهای اساسی ممبرین و مدول‌ها ، و چگونگی ساخت هر کدام توضیح داده شده است

مدل‌های انتقال

هدف یک مدل انتقال این است که مقدار عملکرد را ( معمولاً شدت نفوذ حلال و ماده‌ی حل شده  ) در شرایط بهره‌برداری ( معمولاً نیروهای فشاری ناشی از فشار و غلظت)  به‌صورت رابطه‌ی ریاضی بیان کند. هدف پیش‌بینی رفتار غشاء در شرایط معین می‌باشد.

چندین مدل برای توضیح نحوه‌ی انتقال جرم از میان ممبرین‌های RO وجود دارد. این مدل‌ها مبتنی بر فرضیه‌های متفاوت بوده و دارای درجات مختلفی از پیچیدگی‌ هستند. مدل محلول-نفوذ بهترین توضیح را در مورد عملکرد “درست” و ممبرین‌های بدون نقص ارائه می‌کند، و به‌عنوان تئوری پیشرو در پدیده‌ی انتقال غشائی در نظر گرفته می‌شود. در این‌جا سه تئوری دیگر نیز برای تکمیل شدن بحث مطرح می‌شوند.

مدل‌های انتقال در سه گروه اصلی طبقه‌بندی می‌شوند:‌ مدل‌های مبتنی بر محلول/نفوذ ماده‌ی حل‌شده (مدل‌های انتقال غیر متخلخل) ، مدل‌های مبتنی بر ترمودینامیک برگشت ناپذیر ، و مدل‌های مبتنی بر غشای متخلخل. نکات جالب برخی از این مدل‌ها در زیر توضیح داده شده‌ است.

Membranes are

To understand the operation of an RO, a fundamental understanding of the various theoretical models to describe the movement of water through a membrane RO Hlshdh and necessary. By understanding how the transfer of solutes and water through membranes, polymer membranes for reforms to improve performance (flux and rejection) may occur.

This includes the development of transport models. The basic polymer membranes and modules, and how to make each explained.

Transport models

The purpose of the model is that the transfer function (usually a flux solvent and dissolved matter) in terms of exploitation (usually compression forces caused by the pressure and concentration) is expressed as a mathematical relationship. The goal is to predict the behavior of the membrane under certain conditions.

Several models to explain how mass transport through RO Mmbrynhay there. These models are based on different assumptions and have varying degrees of complexity. The solution-diffusion model to describe the practice of “right” and Mmbrynhay makes perfect, and as the leading theory of membrane transport phenomena are considered. Here are three other theories are to complete debate.

Transfer models are classified into three main groups: models based on the solution / penetration Hlshdh (non-porous transport models), models based on irreversible thermodynamics, and models based on porous membranes. Interestingly, some of these models are described belo

Trmvdynamyk, systems, RO, Antqal, models models models based Mtkhlkhl, transmitting Mhlvl, Ha, Mmbrynhay membrane RO, transport phenomena, polymer membrane Ghshayy,w.

مطالب مرتبط