مدل منافذ ریز و مدل جذب ترجیحی – جریان مویرگی در انواع مدل انتقال

مدل منافذ ریز (مدل متخلخل)

مدل منافذ ریز مبتنی‌بر تعادل نیروهای اعمال‌شده و اصطکاکی در یک منفذ یک بعدی می‌باشد. در این مدل به اصطکاک بین ماده‌ی حل‌شده و محلول و نیز اصطکاک بین ماده‌ی حل‌شده و جسم غشاء توجه می‌شود. همچنین این مدل دربرگیرنده‌ی ضخامت غشاء و کسر سطح منفذ نسبت به سطح غشاء می‌باشد.

در اینجا ، به‌دلیل پیچیدگی این مدل ، به‌صورت ریاضی آن‌را نشان نداده‌ایم ، اما به خوانندگان توصیه‌می‌شود که برای جزئیات بیشتر به منابع معرفی‌شده رجوع نمایند.

مدل جذب ترجیحی – جریان مویرگی ( مدل متخلخل )

این مدل مبتنی‌بر مدل تعمیم‌یافته‌ی جریان مویرگی می‌باشد که شامل جریان ویسکوز برای آب و انتقال مواد حل‌شده ، و نیز برای نفوذ از طریق خلل و فرج است. این مدل بیشتر متکی به تئوری فیلم جهت انتقال از میان لایه‌های مرزی می‌باشد. در این مدل توضیح داده می‌شود که به‌وسیله‌ی وارد نمودن فشار ، هم حلال و هم جسم حل‌شده به‌داخل منافذ بسیار ریز غشاء نفوذ می‌کنند ، به‌همراه آبی که ترجیحاً جذب دیواره‌های منافذ می‌گردد. به‌دلایل فیزیک وشیمیایی ، نمک از سطح غشاء‌ دفع می‌شود. فرآیند انتقال در میان غشاء تنها از طریق منافذ انجام می‌پذیرد.

شدت نفوذ حلال توسط معادله‌ی 1 محاسبه می‌شود ، که در آن فرآیند انتقال با نیروی محرکه‌ی ناشی از فشار متناسب است. شدت نفوذ کلی ماده‌ی حل‌شده بستگی به مقدار نفوذ دارد و به‌وسیله‌ی معادله‌ی 5 محاسبه می‌گردد :

(5)                           NS = (DAM K / T)(CA2 – CA3)

که :

DAM = مقدار نفوذ ماده‌ی حل‌شده به‌داخل غشاء

T = ضخامت مؤثر غشاء

CA2 = غلظت مولی ماده‌ی حل‌شده در لایه‌ی مرزی

CA3 = غلظت مولی ماده‌ی حل‌شده در جریان نفوذ کرده

Fine-pore model (pore models)

Based on the balance of applied and frictional forces in the tiny pores of a porous one-dimensional. In this model, the friction between the material and the friction between the material Hlshdh Hlshdh soluble and membrane object of attention. This model also includes the thickness of the membrane and the membrane fraction relative to the surface of the pore.

Here, due to the complexity of the model, the mathematical form have not show it, but the reader Tvsyhmyshvd for more details refer to the predefined resources.

Preferential adsorption model – capillary flow model (porous)

This model is based on the generalized model of capillary flow, including viscous flow of water and transport Hlshdh, as well as to penetrate through the pores. This model relies on the theory of most of the movie is to move the boundary between the layers. This model is described by applying pressure to both the vehicle and the object Hlshdh flow into tiny pores that penetrate the cell membrane, with water that is preferentially attracted to the pore walls. Physical and chemical reasons, the salt rejection of the membrane surface. Transfer process through the pores of the membrane is done.

Solvent flux is calculated by Equation 1, where the transition process is the driving force resulting from the pressure suit. Total flux Hlshdh material depends on the amount of influence and is calculated by Equation 5:

(5) NS = (DAM K / T) (CA2 – CA3)

That:

DAM = amount of flow into the membrane penetration Hlshdh

T = thickness of the membrane effective

CA2 = molar concentration of material in the boundary layer Hlshdh

CA3 = molar concentration of the penetrated material Hlshdh

مطالب مرتبط