مدل محلول-نفوذ ناقص مدلی از مدلهای انتقال در ممبرینها

مدل محلول-نفوذ ناقص ( مدل متخلخل )

نظریه‌ی محلول-نفوذ عملکرد ممبرین کامل را مدل‌سازی می‌کند. در حالت واقعی ، ممبرین‌های صنعتی درگیر نقایصی هستند ، آن‌چنان‌که در زمان شکل گرفتن‌ تئوری کاملی که عملکرد را مدل‌سازی می‌کند ، برخی از مباحث را باید در نظر گرفت. اساس مدل نفوذ ناقص ، فرض وجود نقایصی جزئی در ممبرین است که در طی عملیات ساخت بوجود آمده‌اند ، آن‌چنان‌که محلول بتواند از میان ممبرین تراوش کند. این مدل به توضیح در مورد کمتر بودن مقدار طراحی شده‌ی جداسازی مواد حل شده و آب نسبت به مقدار پیش‌بینی‌شده توسط مدل محلول – نفوذ ، غیر متخلخل ، که در ممبرین‌های صنعتی مشاهده شده است ، کمک می‌کند.

شدت نفوذ آب از میان ممبرین با استفاده از معادله‌ی 3 به‌دست می‌آید. این شدت نفوذ مبتنی بر مدل محلول – نفوذ به‌علاوه‌ی عبارت انتقال برعکس به‌علت وجود محل‌های معیوب ، می‌باشد.

(3)                      Nw = Jw + K3 ΔPCw = A ( ΔP – ΔΠ ) + K3 ΔPCw

که :

Nw = شدت نفوذ کلی آب

K3 = ضریب کوپلینگ

Cw = غلظت آب در سمت مربوط به خوراک ممبرین

شدت نفوذ ماده‌ی حل‌شده از معادله‌ی 4 به‌دست می‌آید :

(4)            Ns = Js + K3 ΔPCR = K ( CA2 – CA3 ) + K3 ΔPCR

که :

Ns = شدت نفوذ کلی ماده‌ی حل‌شده

CR = غلظت ماده‌ی حل‌شده در سمت مربوط به خوراک ممبرین

بار دیگر ، شدت نفوذ ماده‌ی حل‌شده مساوی با مقدار حاصل از مدل نفوذ- محلول ( معادلات 1 و 2 ) به‌علاوه‌ی عبارت شدت جریان نشان داده شده از میان محل‌های معیوب می‌باشد.

آزمایشات نشان داده‌اند که مدل محلول – نفوذ ناقص نسبت به مدل محلول – نفوذ به‌تنهایی ، با داده‌ها تناسب بیشتری داشته و از دیگر مدل‌های جریان متخلخل نیز بهتر می‌باشد. به‌هرحال ، اغلب به‌دلیل سادگی به مدل محلول – نفوذ استناد می‌شود که حقیقتاً عملکرد غشاء بدون نقص  RO را به‌دقت الگوسازی می‌کند.

Partial solution-diffusion model (model porous)

Solution-diffusion theory modeling of the entire membrane. In reality, industrial Mmbrynhay defects are involved, as in the formation of a complete theory of the performance model, a number of issues must be considered. Partial penetration model, the assumption of minor defects in the membrane that came in during the manufacturing process, as the solution to the membrane leakage. This model is designed to explain the amount of an isolated lower than the value predicted by the model solutes and water solution – diffusion, non-porous, which has been observed in industrial Mmbrynhay helps.

Water flux through the membrane is obtained using Equation 3. The flux-based model solutions – plus the influence of the reverse transfer value due to the presence of defective sites, respectively.

(3) Nw = Jw + K3 ΔPCw = A (ΔP – ΔΠ) + K3 ΔPCw

That:

Nw = total flux of water

K3 = coefficient of coupling

Cw = concentration in the feed side of the membrane

Hlshdh material flux is obtained from Equation 4:

(4) Ns = Js + K3 ΔPCR = K (CA2 – CA3) + K3 ΔPCR

That:

Ns = total flux material Hlshdh

Hlshdh CR = concentration in the feed side of the membrane

Once again, Hlshdh material flux equal to the amount of soluble Nfvz- model (equations 1 and 2) plus the words flow rate shown is the faulty locations.

Experiments have shown that the solution – partial penetration than the solution – diffusion alone, the data better fit and also better than other models of porous flow. However, often due to the simplicity of the model solution – citing influences that truly flawless RO membrane performance is carefully modeled.

You add water, mineral water, acidification Mzr, pollutants Shymyayy, housework conventional filters Filter KDF, filter and clean the metal filter Sazy, Sngyn, a very strong disinfectant

مطالب مرتبط