فیلتر پلی پروپیلن فشرده

فیلتر پلی پروپیلن فشرده
جنس این فیلتر از فیبرهای پلی پروپیلن 100% خالص بهم فشرده است که ساختار خلل و فرج بسیار ریزی را ایجاد می کند.
در ساختار این فیلترها از هیچ ماده شیمیایی فعالی استفاده نشده است
و در نتیجه هیچ گونه ماده فرعی شیمیایی به آب اضافه نمی کند .


کاربرد : کدورت آب – تخم انگل ها و لارو – بیشتر باکتری ها – قارچ ها و کلیه ذرات ریز معلق بزرگتر از 5 میکرون توسط این فیلتر جداسازی و از آب حذف می شود.
” از این فیلتر در مرحله اول همه دستگاه ها استفاده می شود. ”

 Polypropylene Filter Compact
This material filters out 100% pure polypropylene fibers that are pressed together to create a tiny pore structure.
The structure of these filters is not used any chemical active
And thus any chemical sub-clause does not add to the water.
Application: water turbidity – eggs and larvae – more bacteria – fungus and all the Suspended particulates larger than 5 microns and the water is removed by the filter separation.
“The first stage of this filter is used for all devices.”

مطالب مرتبط