عملکرد فیلترهای 8 مرحله ای تصفیه آب واتر سیستم

        دستگاه RO-DIYANA دارای استاندارد های جهانی

 مدل آمریکائی با گیج روغنی وشیر میکس دارای هوزینگهای دبل اورینگ  8مرحله با شیراهرمی لوکس وتانک 3.2G  در ساخت این دستگاهها از مواد اولیه گرید A وقطعات با کیفیت عالی استفاده شده است

عملکرد هر کدام از مراحل یا فیلتر ها در سیستم  RO

مرحله1  pp:  فیلتر کارتریج پلی پروپیلن  حذف ذزات محلول در آب مثل شن، گل و  لای و ذرات مخلوط در آب یا زنگ لوله‌ آب تا قطر 1 تا 5  میکرون بکار گرفته می ‌شود.

مرحله 2 UDFیا  GAC: فیلتر کارتریج کربن اکتیو  این فیلتر بو و مزه های نامطبوع و نیز مواد ارگانیک و سمی(مثل آفت کش ها) و برخی مواد شیمیایی را از آب جذب می نماید. وضیفه اصلی این فیلتر  باردار کردن یون های منفی آب و گرفتن موادی همچون نیترات است.

مرحله 3::CTO فیلتر کارتریج کربن فشرده  حذف بو، طعم و مزه ناخوشایند آب حذف مواد شیمیایی مثل کلر و کار اصلی این فیلتر جذب یون های باردار شده در مرحله 2 می باشد.

مرحله 4: با بهره گیری از تکنولوژی اسمز معکوس RO   و به کارگیری   RO MEMBERAN   ما میتوانیم با روش اسمز معکوس مواد را به صورت فیزیکی از آب جدا کنیم که این توانایی تا اندازاه 0001/0 میکرون جدا نماییم وبه فاضلاب منتقل نماییم تقریبا آب بدست آمده آبی خالص است در صد این تقریب برای بیشتر مواد بالای 95% خذف شدن است و در مورد باکتری ها ویروس ها نیز 99% است

مرحله5  POST CARBONیا POST INLINE: حذف هر نوع بو و طعم و مزه ناشی از ذخیره شدن آب در منبع این مرحله برای گرفتن  بوی آب به کار میرود اما باید توجه داشت که بوهایی از جمله بوی گوگرد که جزو ترکیبات شیمیای آب میشود  نمیتوان به تنهایی  با استفاده از POST CSRBON. گرفت

مرحله MINERAL BALL 6: چون در مرحله چهارم ما تمام مواد محلول و مخلوط بر آب را حذف نموده ایم و از جمله موادی که حذف شده  مواد معدنی مورد نیاز انسان است عاقلانه آن است گه مواد معدنی مورد نیاز بدن را به مقدار لازم به اب اضافه کنیم تا بدن دچار کمبود این مواد نگردد

 مرحله 7 MEDICAL STON  : در سیستم های پیشرفته امروزی از این مرحله  برای رساندن مواد کوچگ مقدار  اما حیاتی به بدن انسان استفاده میشود که شاید مقدار مورد نیاز آن در طول یک ماه برای یک نفر بیش از 2 گرم نباشد اما نبود ان در سیستم تغذیه فرد  باعث مختل شدن جریان متابولیسمی بدن_رشد بدن تعادل روانی و تعادل جنسی میشود

مرحله 8 SUPER SEDIMENT  : سدیمنت فوق فشرده برای تصفیه نهایی آب

تانک دستگاه به صورت انتخابی از طرف مشتری در اندازه های 2/3 و 5 گالن است

Products »RO Water System» Devices RO-DIYANA with international standards
RO-DIYANA system with international standards
American model with a confusing mix oil and milk have Hvzyng·hay Deluxe Double O 8 phase Shyrahrmy Vtank 3.2G in making these devices excellent quality of raw material is Grade A parts
Performance of each filter stage of the RO system
Step 1 pp: PP filter cartridge removes water soluble PARTICLES such as sand, silt and rust particles mixed in water or a water pipe has a diameter of 1 to 5 microns is used.
Step 2 UDF or GAC: Active carbon filter, cartridge filter, and an unpleasant odor and taste of organic and toxic substances (such as pesticides) and other chemicals from the water is absorbed. The main duty of the negative ions of water and getting pregnant filter materials such as nitrates.
We obtained almost pure blue water and sewage is transferred to the nearest cent for most of the 95% removal of bacteria and viruses are about 99% is
Step 5 POST CARBON OR POST INLINE: remove any odor and taste caused by the storage of water at the source of this step is to get the smell of water used, but it should be noted that Bvhayy including sulfur smell of the chemical composition of the water to be alone with using POST CSRBON. Was
مرحله MINERAL BALL 6:
The minerals the body needs to be added to the water content of the body is deficient in these materials is not
مرحله 7 MEDICAL STON :  Bdn_Rshd disrupted the metabolism of the body, mental and sexual balance
Step 8 SUPER SEDIMENT: Ultra Compact Sdymnt final purification of water
Tank units are chosen from the client in 2.3 and 5 gallon sizes…

Train Replacement Filter Replacement Filter Water Purifier Water Purifier housework, housework, technology, reverse osmosis RO, Shdh, remove any odor and flavor absorption of ions and water purifier filter Mz·h, housework, active carbon filter, cartridge filter cartridge made ​​Prvpyln, , filters, water purifier, water purifier filter price housework, housework, the pp

مطالب مرتبط