فیلتراسیون غشائی

فیلتراسیون غشائی می‌تواند به دو دسته میکروفیلتراسیون و میکروفیلتراسیون از یک سو و نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس (RO یا هایپرفیلتراسیون) از سوی دیگر تقسیم شود.

وقتی فیلتراسیون غشائی برای حذف ذرات بزرگ‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد، از میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون استفاده می‌شود. به‌علت خصوصیت باز بودن این ممبرین‌ها، مقدار بهره‌وری زیاد است در حالی‌که اختلاف فشار کم می‌باشد.

اگر حذف نمک از آب ضروری باشد، از نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس استفاده می‌شود. غشاءهای نانوفیلتراسیون و RO بر طبق اصل وجود منافذ کار نمی‌کنند. عمل جداسازی توسط پدیده‌ی نفوذ به غشاء انجام می‌شود.

فشار مورد نیاز جهت انجام عملیات نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس، بسیار بالاتر از فشار مورد نیاز برای میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون می‌باشد، در حالی‌که مقدار بهره‌وری بسیار پایین‌تر است.

Micro filtration and Ultra filtration membrane filtration can be divided into two categories: on the one hand and nano filtration and reverse osmosis (RO or Hayprfyltrasyvn) divided by the other.
When the membrane filtration to remove larger particles are used, the microfiltration and ultrafiltration is used. Due to the properties of the membrane, the productivity is high while the pressure is low.
If it is necessary to remove the salt from the water, the nanofiltration and reverse osmosis is used. Nanofiltration and RO membranes do not work according to the principle of pores. Separation of the membrane occurs by diffusion phenomena.
Nano filtration and reverse osmosis pressure needed to perform the operation, much higher than the pressure required for micro filtration and ultra filtration, while the efficiency is much lower.

Water, Water treatment, industrial water filter, low pressure, reverse osmosis, ultrafiltration, particle removal, removal of salt from water, alkaline filters, membrane filters, membrane filters for laboratory, membrane filtration, membrane microfiltration, nanofiltration

مطالب مرتبط