تاریخچه ممبران و انواع آن

ممبران (Membrane)

ممبران مانعی انتخاب کننده است که اجازه‌ می‌دهد برخی از ترکیبات خاص موجود در مایع از آن عبور کنند و ترکیبات دیگر از آن رد نشوند. جریان ورودی به یک ممبران، جریان خوراک (feed-stream) نامیده می‌شود، مایعی که از میان غشاء عبور می‌کند آب تصفیه‌شده (permeate) ، و مایعی که حاوی ترکیبات رد نشده است، مایع باقی‌مانده (retentate) یا غلیظ‌ شده (concentrate) نامیده می‌شود.

روش غشائی از قرن هجدهم شناخته شده بود، اما تا پایان جنگ جهانی دوم در خارج از آزمایشگاه کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفت. منابع آب آشامیدنی در اروپا به‌دلیل جنگ به‌خطر افتاده بود و از فیلترهای غشائی برای انجام آزمایش سلامت آب استفاده می‌شد. با این حال، به علت عدم اطمینان، عملکرد آهسته، قابلیت انتخاب اندک و هزینه‌های بالا، از ممبران‌ها به‌طور گسترده‌ای استفاده نشد. اولین استفاده از ممبران‌ها در مقیاس بزرگ، در فن‌آوری‌های مربوط به میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون بود. از سال 1980، این فرآیند‌های جداسازی، همراه با الکترودیالیز، در کارخانجات بزرگ مورد استفاده قرار گرفتند و اکنون چندین شرکت‌ با تجربه در این زمینه در خدمت بازار می‌باشند.

درجه انتخاب یک ممبران به اندازه منافذ غشاء بستگی دارد. برحسب اندازه منفذ، آنها را می‌توان تحت عنوان میکروفیلتراسیون (MF)، اولترافیلتراسیون (UF)، نانوفیلتراسیون (NF) و اسمز معکوس (RO) طبقه‌بندی نمود. همچنین ممبران‌ها می‌توانند دارای ضخامت‌های مختلفی، با ساختارهای همگن یا ناهمگن باشند. ممبران‌ها می‌توانند از نظر بار الکتریکی خنثی یا باردار بوده، و ذرات منتقل شده می‌توانند فعال یا غیر فعال باشند. ذرات در صورت غیرفعال بودن می‌توانند با استفاده از گرادیان‌های فشار، غلظت، شیمیایی یا الکتریکی به‌سهولت از میان غشاء عبور کنند. به‌طور کلی ممبران‌ها می‌توانند به‌صورت ممبران‌های مصنوعی و ممبران‌های بیولوژیکی طبقه‌بندی شوند

History membrane and its variants
Membrane (Membrane)

Selective barrier membrane that allows fluid to pass through some specific compounds and other compounds that are not rejected. Input current to a membrane feed stream (feed-stream) is called, the liquid that passes through the membrane treated water (permeate), and the fluid containing compounds have been rejected, the remaining liquid (retentate) or concentrate (concentrate) called there.

Membrane technique known since the eighteenth century, but until the end of World War II than was used outside the laboratory. Sources of drinking water because of the war in Europe had fallen Bhkhtr of membrane filters used for water well testing. However, due to uncertainty, slow performance, low selectivity and high costs, the membranes were not widely used. The first large-scale use of membranes in microfiltration and ultrafiltration technologies to be. From 1980, this is separation processes, with Alktrvdyalyz, were used in large factories, and now several companies are experienced in this field to serve the market.

Selection of a membrane pore size of the membrane depends. Depending on the pore size, they can be as microfiltration (MF), ultrafiltration (UF), nanofiltration (NF) and reverse osmosis (RO) was classified. The membranes can have different thicknesses, with homogeneous or heterogeneous structures are. Charged membranes can serve as neutral or charged, and transferred particles can be enabled or disabled. If the particles can be disabled using pressure gradients, concentration, chemical or electrical Bhs·hvlt pass through the membrane. Synthetic membranes and the membranes of biological membranes can be generally classified

مطالب مرتبط