مراحل تصفیه آب پنج مرحله ای آکواجوی مدل لِجـِـند

مرحله اول: فیلتر الیافی 5 میکرون

گل و لای ، شن وماسه ، زنگ لوله ها و ذرات ناشی از پوسیدگی لوله ها در این مرحله از آب حذف شده و آب زلال و شفاف می شود.

مرحله دوم: فیلتر کربن فعال

قادر است کلر، گازهای شیمیایی محلول در آب ، مواد شیمیایی آلی ، تری هالومتان ها (محصول فرعی کلرزنی) ، آفت کش ها ، بو و طعم نامطبوع آب را حذف کند.

لازم به ذکر است که کربن موجود در فیلترهای آکواجوی ، از پوست نارگیل ساخته می شوند و به Coconut Shell Carbon مشهور هستند. لذا منشا کاملا گیاهی داشته و هیچ نوع ترکیب زیان آوری به آب وارد نمی کنند.

مرحله سوم: فیلتر الیافی 1 میکرون

ذرات معلق و آلاینده های شناور در آب که در مرحله اول از آب حذف نشده اند، در این مرحله از آب حذف می شوند و آب کاملا زلال و شفاف می شود.

مرحله چهارم: فیلتر اسمز معکوس (ممبران RO)

نیترات، آرسنیک، سرب ، جیوه و سایر ناخالصی های محلول در آب و وفلزات سنگین مضر در آب در این مرحله از آب حذف می شوند. سختی مضر آب که باعث رسوب گذاری در کتری و چای ساز و … می شود حذف شده و آب سنگین به آب سبک و گوارا تبدیل می شود. دقت این فیلتر ” یک دهم نانومتر ” است.

مرحله پنجم: فیلتر کربن نهایی

دانه های کربن موجود در این فیلتر بو و طعم نامطبوع آب را که ممکن است در اثر ماندگی آب در منبع ذخیره به وجود آمده باشد حذف می کنند.

زمان تعویض فیلتر های دستگاه :

·         توصیه اکید می شود که فیلتر های سه مرحله اول ( الیافی 5 میکرون ، الیافی 1 میکرون ، کربن فعال ) هر شش ماه یکبار تعویض شوند.

·         در صورت آلوده بودن بیش از حد آب ورودی ، توصیه می شود با افت فشار آب خروجی ، فیلتر های سه مرحله اول تعویض شوند.

·         فیلتر اصلی دستگاه ( RO Membrane ) در صورت تعویض به موقع فیلتر های سه مرحله اول، گاه تا دو سال نیز عمر می کند.

·         فیلتر مرحله پنجم ( کربن نهایی ) می بایست هر یک سال تعویض شود

Five-stage water purification process model Kvajvy Legend
First stage: 5 micron fiber filter
Silt, sand, rust particles produced by decaying pipes and water pipes in the process of being removed and clear water.
Second stage: activated carbon filter
Able chlorine gases are water soluble chemicals, organic chemicals, trihalomethanes (chlorination by-products), pesticides, odor and water to eliminate unpleasant taste.
It should be noted that the carbon in the filters Kvajvy, made ​​from coconut and Coconut Shell Carbon are known. The plant originated in water and do not put any harmful compound.
Third stage: 1 micron fiber filter
Suspended particles and contaminants floating on the water in the first stage of the water has been removed, at this stage of the water removed and the water is perfectly clear.
Step Four: filter reverse osmosis (membrane RO)
Nitrates, arsenic, lead, mercury and other harmful heavy metals in water and water-soluble impurities in the water are removed from the stage.. It is precisely “a tenth of a nanometer”
Step Five: The final carbon filter
Replace the filter in the machine:
· Recommends a three-phase filters (5 micron fibers, fibers 1 micron, activated carbon) should be changed every six months.
· In case of contamination, excessive water intake, it is recommended to exit the water pressure drops, three phase filter should be changed.
· The main filter unit (RO Membrane) If timely replacement filters first week, sometimes up to two years of its life.
· The fifth stage filter (carbon) must be replaced each year

مطالب مرتبط