توضیحات فیلترهای دستگاه تصفیه آب پیوریتک

     توضیحات فیلترهای دستگاه تصفیه آب پیوریتک

    – فیلتر اول تا سوم : حذف رسوبات ، کلر اضافی ، گل و لای ، لجن ، شن و ماسه ،

      گچ و آهک ، شوری آب ، و سایر مواد معلق

    – فیلتر چهارم : حذف آلودگی های محلول  ، سموم ، انواع کیست

       و قارچ ، انگل ، مواد سمی  و …

    – فیلتر پنجم : حذف طعم و بوی بد موجود در آب آشامیدنی

    – فیلتر ششم : اضافه نمودن مواد معدنی ، کلسیم ، پتاسیم ، آهن و …

 Doc Filter Water Purifier Pyvrytk
– First to third filter: remove sediment, excess chlorine, mud, silt, sand,
Lime and gypsum, salt, water, and other substances suspended
– Filter IV: Removal of soluble pollutants, toxins, cysts types
And fungi, parasites, toxins, etc.
– Filter V: Removal of taste and odor in drinking water
– Filter VI: Adding minerals, calcium, potassium, iron, and …

Replacement filter purifier replacement filter purifier water, water, water purification units sales Pyvrytk, filter purifier purifier filter water, filtered water, water purifier, water purifier filter Ayva, housework filters water purifier filter unit price Pyvrytk, water

مطالب مرتبط