مراحل مختلف کار فیلترهای دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای

مراحل مختلف کار فیلترهای دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای

مرحله اول: فیلتر کارتریج پلی پروپلین 5 میکرون ذرات معلق موجود در آب را به خود جذب می کند و از ورود آن ها به مراحل بعدی به ویژه وارد شدن به ممبران دستگاه جلوگیری می نماید .

مرحله دوم: فیلتر کارتریج کربن اکتیو، بو و طعم نامطبوع و نیز مواد ارگانیک و برخی مواد شیمیایی را از آب حذف می کند

مرحله سوم: فیلتر کربن فشرده ضمن جذب مواد شیمیایی آلی در تکمیل مرحله دوم عملیات تصفیه آب، بو و مزه نامطبوع را حذف می کند تا فیلتر ممبران دستگاه عمر بالاتری داشته باشد.

مرحله چهارم: فیلتر ممبران با غشاء نیمه تراوا، اکثر املاح و نمک های محلول در آب (نیترات) را با استفاده از مکانیزم اسمز معکوس از آب حذف می نماید عمده میکرو ارگانیسم ها نیز در این مرحله توسط فیلتر ممبران قابل حذف می باشد .

مرحله پنجم: در این مرحله آب خارج شده از ممبران وارد محفظه تحت فشار شده و از آنجا از یک فیلتر کارتریج کربن فعال پودری گذر می کند و آماده مصرف می شود .

مرحله ششم: در صورت وجود آلودگی میکروبی در آب استفاده از لامپ UV که در یک محفظه قرار گرفته بهترین روش جهت ضدعفونی و یا میکروب زدایی خواهد بود .

First stage: 5 micron polypropylene cartridge filter suspended particles in the water to attract the
And the arrival of the next steps, in particular the introduction of the membrane prevents the device.

Second stage: activated carbon filter cartridges, unpleasant taste and odor and organic materials and some chemicals from the water eliminates

Third stage: Carbon Filter Pressed Organic Chemicals, attracting the completion of the second stage water purification process, which eliminates the unpleasant taste and odor to the life of the filter membranes is higher.

Step Four: membrane filters with a semipermeable membrane, most of the minerals and water-soluble salts (nitrate) using the mechanism of reverse osmosis removes most of the micro-organisms in the water phase is removed by the filter membrane.

Fifth Step: This step removed from the membrane into the pressurized compartment and from there through a filter cartridge, activated carbon powder passes and is ready to use.

Step Six: In the presence of microbial contamination in water using UV lamp is placed in a chamber would be the best method for disinfection and microbial de-.

Types of Water Filters Water Filter Replacement housework, housework, shopping, water filter, water filter, housework, housework, housework, selling water filter purifier filter water filters water purifier replacement filter, domestic water purifier water purifier filter prices education Household water Purifier replacement Filter water Filter prices housework, housework, housework, water filters, water filters, domestic prices

مطالب مرتبط